Kjøpsbetingelser


Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Alfa Nordic AS gjennom www.nordiskfritid.no - heretter kalt NF. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra NF, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.


Priser og levering
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms på 25 % dersom ikke annet er angitt. NF reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av feiltasting eller tekniske feil.


Forsendelser

Alle leveringer skjer med Posten. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 2-4, forutsatt om varene er på lager. Kunde vil få beskjed om noen av varene ikke er på lager, og når varene er utsendt.
Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes som brev) og hentes på ditt lokale postkontor.

Ved forsendelse vil kunden få tilsendt informasjon pr e-post for å spore pakken.
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til NF og helst på ankomstdagen via e-post til kundeservice. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Er emballasjen skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker / brev (ved f. eks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde belastet for returfrakt.

Bestilling av varer med forsendelse til utenlandske adresser blir ikke behandlet i nettbutikken. Dette må avtales per e-post, der kunden må forhåndsbetale for varene, samt frakt og et ekspedisjonsgebyr på 200 kr.


Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos NF, er ansvarlig for betaling av de ytelser NF leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra NFs side.

 

Reklamasjon
Før feil meldes til NF, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik NF har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til NF slik at det kan iverksettes tiltak for avhjelping. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir NF melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ved eventuell retur, må varene sendes som vanlig postpakke, og ikke i oppkrav. Husk å oppgi grunnen til returen og oppgi om varen ønskes byttet eller om pengene ønskes tilbake. Hvis returen ikke skyldes feilekspedering, vil returfrakt bli belastet kunden. Husk å oppgi ditt kontonummer for tilbakebetaling.


Avhjelp
NF skal snarest mulig etter å ha blitt gjort kjent med en mangel ved et produkt levert, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt skriftlig med NF, dekkes ikke disse utgiftene av NF.

 

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

 

Ekstraordinære forhold
NF 
er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Nordisk Fritid godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NFs kontroll, og som NF ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. NF er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra NFs side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene
NF forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeure
Er NF forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nordisk Fritid fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående. Nordisk fritid forbeholder seg imidlertid retten til å bruke e-postadresser og mobilnummer for egen markedsføring med mindre kunden ikke har reservert seg mot dette.